Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten tussen Keur & Keur Overlijdenszorg en de opdrachtgever van een uitvaart of overige door ons aangeboden diensten op het gebied van afscheidsvoorbereiding, uitvaartbegeleiding en nabestaandenzorg.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht die aan Keur & Keur Overlijdenszorg wordt verstrekt op het gebied van afscheidsvoorbereiding, uitvaartbegeleiding en nabestaandenzorg. Ook als deze wordt uitgevoerd door een vervangende uitvaartleider of medewerker.

Artikel 2. Definities
2.1 Keur & Keur Overlijdenszorg V.O.F., handelend onder Keur & Keur Overlijdenszorg, staat onder deze naam ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67717942 en is de rechtspersoon waarmee de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
2.2 De opdrachtgever is de natuurlijke rechtspersoon waarmee Keur & Keur Overlijdenszorg een overeenkomst sluit.
2.3 De overeenkomst is de tussen Keur & Keur Overlijdenszorg en de opdrachtgever gemaakte afspraak voor het afnemen dan wel leveren van diensten op het gebied van afscheidsvoorbereiding, uitvaartbegeleiding en nabestaandenzorg.
2.4 Afscheidsvoorbereiding is het totale dienstenpakket dat Keur & Keur Overlijdenszorg aanbiedt op het gebied van de voorbereiding op het overlijden. Dit kan bestaan uit zowel offline- als online-activiteiten.
2.5 Uitvaartbegeleiding bevat alle activiteiten en diensten die Keur & Keur Overlijdenszorg aanbiedt met betrekking tot de uitvaart.
2.6 Nabestaandenzorg omvat het totale dienstenpakket dat Keur & Keur Overlijdenszorg aanbiedt op het gebied van begeleiding en ondersteuning van nabestaanden die te maken hebben gehad met een overlijden in hun directe omgeving. Dit dienstenpakket kan bestaan uit zowel offline- als onlineactiviteiten.
2.7 Activiteiten omvatten het totale offline- en online-aanbod van Keur & Keur Overlijdenszorg zoals groepsbijeenkomsten, workshops, lezingen, herdenkingsbijeenkomsten, cursussen en overige diensten ten behoeve van afscheidsvoorbereiding, uitvaartverzorging of nabestaandenzorg.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 De overeenkomst voor de uitvaartverzorging, afscheidsvoorbereiding of nabestaandenzorg wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Het tekenen van het opdrachtformulier door de opdrachtgever is hiervoor voldoende. Als de betaler een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden te tekenen.
3.2 Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst voor de uitvaart geldt de aan de overledene verleende zorg als het begin van de overeenkomst. Het ontbreken van de schriftelijke overeenkomst ontslaat opdrachtgever dan ook niet van de betalingsverplichting.
3.3 Een vooraf afgegeven offerte is geldig tot vier weken na dagtekening.


 

Artikel 4. Tijdstip van levering
4.1 De levering van zaken of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals deze overeengekomen zijn tussen de opdrachtgever en Keur & Keur Overlijdenszorg.
4.2 De tijd en plaats van een uitvaart is pas definitief na goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats, crematorium en/of locatie. Wijziging van de overeengekomen tijd en plaats kan alleen plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier en dan nog alleen met instemming van de opdrachtgever, Keur & Keur Overlijdenszorg en de desbetreffende beheerder.
4.3 Indien opdrachtgever niet binnen 48 uur na ontvangst reageert op de door Keur & Keur Overlijdenszorg bevestigde afgesproken tijd en levering van de overige diensten uit het dienstenpakket van Keur & Keur Overlijdenszorg dan geldt dit als instemming met het gedane voorstel.
4.4 Opdrachtgever dient benodigde foto’s voor beeldpresentaties of gekozen muziekstukken uiterlijk 36 uur voor het begin van de uitvaart bij Keur & Keur Overlijdenszorg aan te leveren.
4.5 Keur & Keur Overlijdenszorg behoudt zich het recht voor wijzigingen in door Keur & Keur Overlijdenszorg te verzorgen beeldpresentaties of muziekstukken te weigeren indien deze binnen 24 uur voor het begin van de uitvaart worden opgegeven.
4.6 Alle gegevens die nodig zijn voor de afscheidsvoorbereiding of nabestaandenzorg zullen door opdrachtgever uiterlijk op het door Keur & Keur Overlijdenszorg gevraagde tijdstip beschikbaar gesteld worden.

Artikel 5. Opdrachtformulier
5.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal op zijn minst bevatten:
- alle voor de uitvaartverzorging benodigde gegevens van overledene en opdrachtgever;
- de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen;
- een overzicht van alle op dat moment bekende door Keur & Keur Overlijdenszorg te leveren
   diensten met de daar bijbehorende prijzen;
- kosten van diensten die op het moment van het aangaan van  de overeenkomst nog niet exact
  bekend zijn worden op het opdrachtformulier omschreven als ‘pro memorie’ en betreffen slechts
  een richtprijs. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.
- De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd indien
  dit gezien de tijdsplanning mogelijk is. Financiële gevolgen van de aanvaarde wijzigingen worden
  met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Keur & Keur Overlijdenszorg hanteert vastgestelde prijzen voor haar diensten met betrekking tot afscheidsvoorbereiding en nabestaandenzorg, welke zoveel mogelijk gepubliceerd zullen worden op de website of in onze brochures.
6.2 De opdrachtgever van een door Keur & Keur Overlijdenszorg uit te voeren uitvaart ontvangt een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten voor het aangaan van de overeenkomst voor zover deze op dat moment bekend zijn.
6.3 De vermelde prijzen staan vast en kunnen niet worden gewijzigd tenzij de wet anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.


 
 

Artikel 7. Betaling
7.1 De opdrachtgever ontvangt de uitvaartnota binnen 3 tot 6 weken na de uitvaart en betaalt deze binnen 14 dagen.
7.2 De uitvaartnota is gebaseerd op het verstrekte opdrachtformulier; eventuele afwijkingen kunnen alleen betrekking hebben op na het verstrekte opdrachtformulier gemaakte afspraken ofwel de eerder genoemde ‘pro memorie’ posten.
7.3 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
7.4 Kosten die betrekking hebben op overheidsregelingen komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
7.5 De opdrachtgever heeft altijd de verplichting tot betalen en kan zich er nooit op beroepen dat hij uit naam van of voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
7.6 De opdrachtgever is in verzuim na afloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Het is daarbij niet van belang of de overschrijding daarvan de opdrachtgever al dan niet aangerekend kan worden.
7.7 Keur & Keur Overlijdenszorg is bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand, of een gedeelte van de maand. Deze kan berekend worden vanaf de vervaldag.

Artikel 8. Verzekeringen
8.1 Door de opdrachtgever verstrekte verzekeringspolissen, die uitkeren bij het overlijden van de overledene, worden door Keur & Keur Overlijdenszorg aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen ingestuurd uiterlijk binnen 2 weken na het overlijden. De opdrachtgever ontvangt kopieën van de ontvangen polissen in de bij de uitvaart verstrekte nazorgmap.
8.2 Indien uit een verzekeringspolis een geldelijke uitkering te verwachten valt, kan de begunstigde Keur & Keur Overlijdenszorg machtigen om de uitkering te innen. Deze zal op de uitvaartnota in mindering gebracht worden. Een eventueel overschot zal aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald worden.

Artikel 9. Persoonlijke gegevens
9.1 Door de opdrachtgever verstrekte persoonlijke gegevens van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. Deze aangifte zal door Keur & Keur Overlijdenszorg gedaan worden, tenzij anders is afgesproken.
9.2 De opdrachtgever zal er voor zorgen dat alle gegevens, waarvan Keur & Keur Overlijdenszorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en correct worden verstrekt.
9.3 Als door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens geleid heeft tot een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dan dient dit zo snel mogelijk aan Keur & Keur Overlijdenszorg gemeld te worden.
9.4 Keur & Keur Overlijdenszorg zal de kosten voor een nieuwe akte van overlijden in rekening brengen bij de opdrachtgever, tenzij de gemaakte fout Keur & Keur Overlijdenszorg aan te rekenen valt.

Artikel 10. Drukwerk en/of advertenties
10.1 Het bekendmaken van het overlijden door middel van rouwkaarten, advertenties of overig drukwerk zoals dankbetuigingen en liturgieën zal, indien door Keur & Keur Overlijdenszorg gevraagd, door de opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd worden.
10.2 Eventuele na goedkeuring ontdekte fouten waardoor rouwkaarten of dankbetuigingen opnieuw gedrukt moeten worden of rectificatie van advertenties plaats moet vinden, komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.3 Keur & Keur Overlijdenszorg is alleen aansprakelijk voor de kosten van nieuw drukwerk of rectificatie van advertenties indien de gebruikte teksten afwijken van de door opdrachtgever goedgekeurde opdracht.
10.4 Al het drukwerk en de plaatsing van advertenties wordt door Keur & Keur Overlijdenszorg verzorgd, tenzij anders met opdrachtgever wordt afgesproken.
10.5 Het op tijd aanleveren van rouwdrukwerk zal door Keur & Keur Overlijdenszorg verzorgd worden, tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
10.6 Een te late postbezorging kan Keur & Keur Overlijdenszorg niet aangerekend worden.
10.7 Keur & Keur Overlijdenszorg verzorgt het op tijd aanleveren van rouw- of dankadvertenties bij de afgesproken dag- of weekbladen, tenzij anders met opdrachtgever is afgesproken.
10.8 Als aan bovenstaande uitgangspunten is voldaan, is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11. Overige dienstverlening
11.1 Betaling van een activiteit in het kader van afscheidsvoorbereiding of nabestaandenzorg zal uiterlijk 3 dagen vóór de geplande activiteit ontvangen moeten zijn op de bankrekening van Keur & Keur Overlijdenszorg.
11.2 De ontvangst van de betaling zal gelden als definitieve deelname aan de activiteit.
11.3 Als opdrachtgever onverhoopt toch niet deel kan nemen aan de activiteit waarvoor ingeschreven en betaald is, zal deze dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de activiteit laten weten.
11.4 Terugbetaling van door opdrachtgever gemaakte kosten voor deelname aan een activiteit vindt alleen plaats als afzegging uiterlijk 24 uur voor deelname aan de activiteit heeft plaatsgevonden.
11.5 Keur & Keur Overlijdenszorg is altijd gerechtigd alsnog eventuele gemaakte kosten in rekening te brengen als blijkt dat er geen zwaarwegende of begrijpelijke redenen zijn om deelname aan de opgegeven activiteit af te zeggen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Keur & Keur Overlijdenszorg zal de aangegane overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zoals bij goed vakmanschap verwacht mag worden.
12.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder sieraden aan Keur & Keur Overlijdenszorg overgedragen. Als er toch sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn zal Keur & Keur Overlijdenszorg er alles aan doen deze veilig te stellen. Vermissing en/of beschadiging is echter altijd voor risico van de opdrachtgever.
12.3 Keur & Keur Overlijdenszorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in de nakoming van haar verbintenis met de opdrachtgever.
12.4 Ook is Keur & Keur Overlijdenszorg niet aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid van medewerkers of derden die door Keur & Keur Overlijdenszorg ingeschakeld zijn ten behoeve van de dienstverlening aan opdrachtgever.
12.5 Keur & Keur Overlijdenszorg is niet aansprakelijk voor door of namens haar verstrekte adviezen.
12.6 Keur & Keur Overlijdenszorg is niet aansprakelijk voor nadelige administratieve, praktische of financiële gevolgen van door de opdrachtgever te laat verstrekte gegevens met betrekking tot haar diensten rondom afscheidsvoorbereiding, uitvaartbegeleiding of nabestaandenzorg.


Artikel 13. Oponthoud
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn alleen voor rekening van Keur & Keur Overlijdenszorg als deze ons of onze toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Dit  kan ons niet worden aangerekend als dit niet te wijten is aan schuld, niet volgens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting.

Artikel 14. Overmacht
Keur & Keur Overlijdenszorg is niet gehouden aan het nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Hieronder wordt verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Keur & Keur Overlijdenszorg geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15. Klachten
15.1 Klachten over de dienstverlening van Keur & Keur Overlijdenszorg, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten binnen 21 dagen na de uitvaart door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) ingediend worden bij Keur & Keur Overlijdenszorg. Het niet op tijd indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten met betrekking tot de klacht verliest.
15.2 Klachten over de uitvaartnota van Keur & Keur Overlijdenszorg moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Keur & Keur Overlijdenszorg ingediend worden.
15.3 Keur & Keur Overlijdenszorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht proberen met de opdrachtgever overeenstemming te bereiken over afwikkeling van de klacht.
Artikel 16. Partiële nietigheid
Als één of meer bepalingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen wel volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van de partijen en het door hen nagestreefde resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 17. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter
17.1 De vestigingsplaats van Keur & Keur Overlijdenszorg is de plaats waar de opdrachtgever aan zijn verplichtingen aan Keur & Keur Overlijdenszorg moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Keur & Keur Overlijdenszorg is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen de opdrachtgever en Keur & Keur Overlijdenszorg gesloten overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter
 
 
 
 
Keur & Keur Overlijdenszorg      Bateweg 25-A   2481 AL Woubrugge
Tel.nr. 0172-764333        info@keurenkeur.nl      www.keurenkeur.nl

 
Cookie instellingen